Studio Contact Foto's
     

Elke gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten)

Dielis.net